Traditional

戲和微之答竇七行軍之作

旌鉞從櫜鞬,賓僚禮數全。
夔龍來要地,鹓鷺下遼天。
赭汗騎驕馬,青娥舞醉仙。
合成江上作,散到洛中傳。
陋巷能無酒,貧池亦有船。
春裝秋未寄,謾道有閑錢。

Simplified

戏和微之答窦七行军之作

旌钺从櫜鞬,宾僚礼数全。
夔龙来要地,鹓鹭下辽天。
赭汗骑骄马,青娥舞醉仙。
合成江上作,散到洛中传。
陋巷能无酒,贫池亦有船。
春装秋未寄,谩道有闲钱。

Pronunciation

xì hé wēi zhī dá dòu qī xíng jūn zhī zuò

jīng yuè cóng gāo jiàn , bīn liáo lǐ shù quán 。
kuí lóng lái yào dì , yuān lù xià liáo tiān 。
zhě hàn qí jiāo mǎ , qīng é wǔ zuì xiān 。
hé chéng jiāng shàng zuò , sàn dào luò zhōng chuán 。
lòu xiàng néng wú jiǔ , pín chí yì yǒu chuán 。
chūn zhuāng qiū wèi jì , mán dào yǒu xián qián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.