Traditional

戲和賈常州醉中二絕句

聞道毗陵詩酒興,近來積漸學姑蘇。
罨頭新令從偷去,刮骨清吟得似無?
越調管吹留客曲,吳吟詩送暖寒杯。
娃宮無限風流事,好遣孫心暫學來。

Simplified

戏和贾常州醉中二绝句

闻道毗陵诗酒兴,近来积渐学姑苏。
罨头新令从偷去,刮骨清吟得似无?
越调管吹留客曲,吴吟诗送暖寒杯。
娃宫无限风流事,好遣孙心暂学来。

Pronunciation

xì hé jiǎ cháng zhōu zuì zhōng èr jué jù

wén dào pí líng shī jiǔ xīng , jìn lái jī jiàn xué gū sū 。
yǎn tóu xīn líng cóng tōu qù , guā gǔ qīng yín dé sì wú ?
yuè diào guǎn chuī liú kè qū , wú yín shī sòng nuǎn hán bēi 。
wá gōng wú xiàn fēng liú shì , hǎo qiǎn sūn xīn zàn xué lái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.