Traditional

戲禮經老僧

香火一爐燈一盞,白頭夜禮佛名經。
何年飲著聲聞酒?
直到如今醉未醒。

Simplified

戏礼经老僧

香火一炉灯一盏,白头夜礼佛名经。
何年饮著声闻酒?
直到如今醉未醒。

Pronunciation

xì lǐ jīng lǎo sēng

xiāng huǒ yī lú dēng yī zhǎn , bái tóu yè lǐ fó míng jīng 。
hé nián yǐn zhù shēng wén jiǔ ?
zhí dào rú jīn zuì wèi xǐng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.