Traditional

戲答林園

豈獨西坊來往頻,偷閑處處作遊人。
衡門雖是棲遲地,不可終朝鎖老身。

Simplified

戏答林园

岂独西坊来往频,偷闲处处作游人。
衡门虽是栖迟地,不可终朝锁老身。

Pronunciation

xì dá lín yuán

qǐ dú xī fāng lái wǎng pín , tōu xián chǔ chǔ zuò yóu rén 。
héng mén suī shì qī chí dì , bù kě zhōng zhāo suǒ lǎo shēn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.