Traditional

戲答諸少年

顧我長年頭似雪,饒君壯歲氣如雲。
朱顏今日雖欺我,白發他時不放君。

Simplified

戏答诸少年

顾我长年头似雪,饶君壮岁气如云。
朱颜今日虽欺我,白发他时不放君。

Pronunciation

xì dá zhū shǎo nián

gù wǒ cháng nián tóu sì xuě , ráo jūn zhuàng suì qì rú yún 。
zhū yán jīn rì suī qī wǒ , bái fā tā shí bù fàng jūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.