Traditional

戲贈戶部李巡官

好去民曹李判官,少貪公事且謀歡。
男兒未死爭能料,莫作忠州刺史看。

Simplified

戏赠户部李巡官

好去民曹李判官,少贪公事且谋欢。
男儿未死争能料,莫作忠州刺史看。

Pronunciation

xì zèng hù bù lǐ xún guān

hǎo qù mín cáo lǐ pàn guān , shǎo tān gōng shì qiě móu huān 。
nán ér wèi sǐ zhēng néng liào , mò zuò zhōng zhōu cì shǐ kàn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.