Traditional

戲贈蕭處士清禪師

三杯嵬峨忘機客,百衲頭陀任運僧。
又有放慵巴郡守,不營一事共騰騰。

Simplified

戏赠萧处士清禅师

三杯嵬峨忘机客,百衲头陀任运僧。
又有放慵巴郡守,不营一事共腾腾。

Pronunciation

xì zèng xiāo chǔ shì qīng chán shī

sān bēi wéi é wàng jī kè , bǎi nà tóu tuó rèn yùn sēng 。
yòu yǒu fàng yōng bā jùn shǒu , bù yíng yī shì gòng téng téng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.