Traditional

戲酬皇甫十再勸酒

凈名居士眼方丈,玄晏先生釀老春。
手把屈巵未勸我,世間何處覓波旬?

Simplified

戏酬皇甫十再劝酒

净名居士眼方丈,玄晏先生酿老春。
手把屈巵未劝我,世间何处觅波旬?

Pronunciation

xì chóu huáng fǔ shí zài quàn jiǔ

jìng míng jū shì yǎn fāng zhàng , xuán yàn xiān shēng niàng lǎo chūn 。
shǒu bǎ qū zhī wèi quàn wǒ , shì jiān hé chǔ mì bō xún ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.