Traditional

戲題盧秘書新移薔薇

風動翠條腰裊娜,露垂紅萼淚闌幹。
移他到此須為主,不別花人莫使看。

Simplified

戏题卢秘书新移蔷薇

风动翠条腰袅娜,露垂红萼泪阑干。
移他到此须为主,不别花人莫使看。

Pronunciation

xì tí lú mì shū xīn yí qiáng wēi

fēng dòng cuì tiáo yāo niǎo nà , lù chuí hóng è lèi lán gān 。
yí tā dào cǐ xū wéi zhǔ , bù bié huā rén mò shǐ kàn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.