Traditional

戲題木蘭花

紫房日照胭脂拆,素艷風吹膩粉開。
怪得獨饒脂粉態,木蘭曾作女郎來。

Simplified

戏题木兰花

紫房日照胭脂拆,素艳风吹腻粉开。
怪得独饶脂粉态,木兰曾作女郎来。

Pronunciation

xì tí mù lán huā

zǐ fáng rì zhào yān zhī chāi , sù yàn fēng chuī nì fěn kāi 。
guài dé dú ráo zhī fěn tài , mù lán zēng zuò nǚ láng lái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.