Traditional

戲題草樹

忽驚石榴樹,遠出渡江來。
戲問芭蕉葉,何愁心不開。
微霜拂宮桂,淒吹掃庭槐。
榮盛更如此,慚君獨見哀。

Simplified

戏题草树

忽惊石榴树,远出渡江来。
戏问芭蕉叶,何愁心不开。
微霜拂宫桂,凄吹扫庭槐。
荣盛更如此,惭君独见哀。

Pronunciation

xì tí cǎo shù

hū jīng shí liú shù , yuǎn chū dù jiāng lái 。
xì wèn bā jiāo yè , hé chóu xīn bù kāi 。
wēi shuāng fú gōng guì , qī chuī sǎo tíng huái 。
róng shèng gēng rú cǐ , cán jūn dú jiàn āi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.