Traditional

戲題贈二小男

異鄉流落頻生子,幾許悲歡並在身。
欲並老容羞白發,每看兒戲憶青春。
未知門戶誰堪主,且免琴書別與人。
何幸暮年方有後,舉家相對卻沾巾。

Simplified

戏题赠二小男

异乡流落频生子,几许悲欢并在身。
欲并老容羞白发,每看儿戏忆青春。
未知门户谁堪主,且免琴书别与人。
何幸暮年方有后,举家相对却沾巾。

Pronunciation

xì tí zèng èr xiǎo nán

yì xiāng liú luò pín shēng zǐ , jī xǔ bēi huān bìng zài shēn 。
yù bìng lǎo róng xiū bái fā , měi kàn ér xì yì qīng chūn 。
wèi zhī mén hù shuí kān zhǔ , qiě miǎn qín shū bié yǔ rén 。
hé xìng mù nián fāng yǒu hòu , jǔ jiā xiāng duì què zhān jīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.