Traditional

成都書事

大城少城柳已青,東臺西臺雪正晴。
鶯花又作新年夢,絲竹常聞靜夜聲。
廢苑煙蕪迎馬動,清江春漲拍堤平。
尊中酒滿身強健,未恨飄零過此生。

Simplified

成都书事

大城少城柳已青,东台西台雪正晴。
莺花又作新年梦,丝竹常闻静夜声。
废苑烟芜迎马动,清江春涨拍堤平。
尊中酒满身强健,未恨飘零过此生。

Pronunciation

chéng dū shū shì

dà chéng shǎo chéng liǔ yǐ qīng , dōng tái xī tái xuě zhèng qíng 。
yīng huā yòu zuò xīn nián mèng , sī zhú cháng wén jìng yè shēng 。
fèi yuàn yān wú yíng mǎ dòng , qīng jiāng chūn zhǎng pāi dī píng 。
zūn zhōng jiǔ mǎn shēn qiáng jiàn , wèi hèn piāo líng guò cǐ shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.