Traditional

我身

我身何所似?
似彼孤生蓬。
秋霜翦根斷,浩浩隨長風。
昔遊秦雍間,今落巴蠻中。
昔為意氣郎,今作寂寥翁。
外貌雖寂寞,中懷頗沖融。
賦命有厚薄,委心任窮通。
通當為大鵬,舉翅摩蒼穹。
窮則為鷦鷯,一枝足自容。
茍知此道者,身窮心不窮。

Simplified

我身

我身何所似?
似彼孤生蓬。
秋霜翦根断,浩浩随长风。
昔游秦雍间,今落巴蛮中。
昔为意气郎,今作寂寥翁。
外貌虽寂寞,中怀颇冲融。
赋命有厚薄,委心任穷通。
通当为大鹏,举翅摩苍穹。
穷则为鹪鹩,一枝足自容。
苟知此道者,身穷心不穷。

Pronunciation

wǒ shēn

wǒ shēn hé suǒ sì ?
sì bǐ gū shēng péng 。
qiū shuāng jiǎn gēn duàn , hào hào suí cháng fēng 。
xī yóu qín yōng jiān , jīn luò bā mán zhōng 。
xī wéi yì qì láng , jīn zuò jì liáo wēng 。
wài mào suī jì mò , zhōng huái pō chōng róng 。
fù mìng yǒu hòu báo , wěi xīn rèn qióng tōng 。
tōng dāng wéi dà péng , jǔ chì mó cāng qióng 。
qióng zé wéi jiāo liáo , yī zhī zú zì róng 。
gǒu zhī cǐ dào zhě , shēn qióng xīn bù qióng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.