Traditional

或遺木瓜有雙實者香甚戲作

宣城繡瓜有奇香,偶得並蔕置枕傍。
六根互用亦何常?
我以鼻嗅代舌嘗。

Simplified

或遗木瓜有双实者香甚戏作

宣城绣瓜有奇香,偶得并蔕置枕傍。
六根互用亦何常?
我以鼻嗅代舌尝。

Pronunciation

huò yí mù guā yǒu shuāng shí zhě xiāng shèn xì zuò

xuān chéng xiù guā yǒu qí xiāng , ǒu dé bìng dì zhì zhěn bàng 。
liù gēn hù yòng yì hé cháng ?
wǒ yǐ bí xiù dài shé cháng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.