Traditional

所居堂極涼雖三伏常有秋意也偶得長句

高棟虛檐六月涼,野人誰遣寄華堂?
炎威自避重重幕,清吹時生曲曲廊。
白苧出箱開疊雪,甘瓜隨刃落輕霜。
憑誰為報金羈客,滿帽京塵有底忙?

Simplified

所居堂极凉虽三伏常有秋意也偶得长句

高栋虚檐六月凉,野人谁遣寄华堂?
炎威自避重重幕,清吹时生曲曲廊。
白苎出箱开叠雪,甘瓜随刃落轻霜。
凭谁为报金羁客,满帽京尘有底忙?

Pronunciation

suǒ jū táng jí liáng suī sān fú cháng yǒu qiū yì yě ǒu dé cháng jù

gāo dòng xū yán liù yuè liáng , yě rén shuí qiǎn jì huá táng ?
yán wēi zì bì zhòng zhòng mù , qīng chuī shí shēng qū qū láng 。
bái zhù chū xiāng kāi dié xuě , gān guā suí rèn luò qīng shuāng 。
píng shuí wéi bào jīn jī kè , mǎn mào jīng chén yǒu dǐ máng ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.