Traditional

所懷

小宅非全陋,中堂不甚卑。
聊堪會親族,足以貯妻兒。
暖帳迎冬設,溫爐向夜施。
裘新青兔褐,褥軟白猿皮。
似鹿眠深草,如雞宿穩枝。
逐身安枕席,隨事有屏帷。
病致衰殘早,貧營活計遲。
由來蠶老後,方是繭成時。

Simplified

所怀

小宅非全陋,中堂不甚卑。
聊堪会亲族,足以贮妻儿。
暖帐迎冬设,温炉向夜施。
裘新青兔褐,褥软白猿皮。
似鹿眠深草,如鸡宿稳枝。
逐身安枕席,随事有屏帷。
病致衰残早,贫营活计迟。
由来蚕老后,方是茧成时。

Pronunciation

suǒ huái

xiǎo zhái fēi quán lòu , zhōng táng bù shèn bēi 。
liáo kān huì qīn zú , zú yǐ zhù qī ér 。
nuǎn zhàng yíng dōng shè , wēn lú xiàng yè shī 。
qiú xīn qīng tù hè , rù ruǎn bái yuán pí 。
sì lù mián shēn cǎo , rú jī sù wěn zhī 。
zhú shēn ān zhěn xí , suí shì yǒu píng wéi 。
bìng zhì shuāi cán zǎo , pín yíng huó jì chí 。
yóu lái cán lǎo hòu , fāng shì jiǎn chéng shí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.