Traditional

扈從南出雀鼠谷

豫動三靈贊,時巡四海威。
陜關淩曙出,平路半春歸。
霍鎮迎雲罕,汾河送羽旂。
山南柳半密,谷北草全稀。
遲日宜華蓋,和風入袷衣。
上林千裏近,應見百花飛。

Simplified

扈从南出雀鼠谷

豫动三灵赞,时巡四海威。
陕关凌曙出,平路半春归。
霍镇迎云罕,汾河送羽旂。
山南柳半密,谷北草全稀。
迟日宜华盖,和风入袷衣。
上林千里近,应见百花飞。

Pronunciation

hù cóng nán chū què shǔ gǔ

yù dòng sān líng zàn , shí xún sì hǎi wēi 。
shǎn guān líng shǔ chū , píng lù bàn chūn guī 。
huò zhèn yíng yún hǎn , fén hé sòng yǔ qí 。
shān nán liǔ bàn mì , gǔ běi cǎo quán xī 。
chí rì yí huá gài , hé fēng rù jiá yī 。
shàng lín qiān lǐ jìn , yīng jiàn bǎi huā fēi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.