Traditional

扈從幸韋嗣立山莊應制

寒灰飛玉琯,湯井駐金輿。
既得方明相,還尋大隗居。
懸泉珠貫下,列帳錦屏舒。
騎遠林逾密,笳繁谷自虛。
門旗塹復磴,殿幕裹通渠。
舞鳳迎公主,雕龍賦婕妤。
地幽天賞洽,酒樂禦筵初。
菲才叨侍從,連藻愧應徐。

Simplified

扈从幸韦嗣立山庄应制

寒灰飞玉琯,汤井驻金舆。
既得方明相,还寻大隗居。
悬泉珠贯下,列帐锦屏舒。
骑远林逾密,笳繁谷自虚。
门旗堑复磴,殿幕裹通渠。
舞凤迎公主,雕龙赋婕妤。
地幽天赏洽,酒乐御筵初。
菲才叨侍从,连藻愧应徐。

Pronunciation

hù cóng xìng wéi sì lì shān zhuāng yīng zhì

hán huī fēi yù guǎn , tāng jǐng zhù jīn yú 。
jì dé fāng míng xiāng , huán xún dà wěi jū 。
xuán quán zhū guàn xià , liè zhàng jǐn píng shū 。
qí yuǎn lín yú mì , jiā fán gǔ zì xū 。
mén qí qiàn fù dèng , diàn mù guǒ tōng qú 。
wǔ fèng yíng gōng zhǔ , diāo lóng fù jié yú 。
dì yōu tiān shǎng qià , jiǔ lè yù yán chū 。
fēi cái tāo shì cóng , lián zǎo kuì yīng xú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.