Traditional

把酒

把酒仰問天,古今誰不死?
所貴未死間,少憂多歡喜。
窮通諒在天,憂喜即由己。
是故達道人,去彼而取此。
勿言未富貴,久忝居祿仕。
借問宗族間,幾人拖金紫?
勿憂漸衰老,且喜加年紀。
試數班行中,幾人及暮齒?
朝餐不過飽,五鼎徒為爾。
夕寢止求安,一衾而已矣。
此外皆長物,於我雲相似。
有子不留金,何況兼無子?

Simplified

把酒

把酒仰问天,古今谁不死?
所贵未死间,少忧多欢喜。
穷通谅在天,忧喜即由己。
是故达道人,去彼而取此。
勿言未富贵,久忝居禄仕。
借问宗族间,几人拖金紫?
勿忧渐衰老,且喜加年纪。
试数班行中,几人及暮齿?
朝餐不过饱,五鼎徒为尔。
夕寝止求安,一衾而已矣。
此外皆长物,于我云相似。
有子不留金,何况兼无子?

Pronunciation

bǎ jiǔ

bǎ jiǔ yǎng wèn tiān , gǔ jīn shuí bù sǐ ?
suǒ guì wèi sǐ jiān , shǎo yōu duō huān xǐ 。
qióng tōng liàng zài tiān , yōu xǐ jí yóu jǐ 。
shì gù dá dào rén , qù bǐ ér qǔ cǐ 。
wù yán wèi fù guì , jiǔ tiǎn jū lù shì 。
jiè wèn zōng zú jiān , jī rén tuō jīn zǐ ?
wù yōu jiàn shuāi lǎo , qiě xǐ jiā nián jì 。
shì shù bān xíng zhōng , jī rén jí mù chǐ ?
zhāo cān bù guò bǎo , wǔ dǐng tú wéi ěr 。
xī qǐn zhǐ qiú ān , yī qīn ér yǐ yǐ 。
cǐ wài jiē cháng wù , yú wǒ yún xiāng sì 。
yǒu zǐ bù liú jīn , hé kuàng jiān wú zǐ ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.