Traditional

折劍頭

拾得折劍頭,不知折之由。
一握青蛇尾,數寸碧峰頭。
疑是斬鯨鯢,不然刺蛟虬。
缺落泥土中,委棄無人收。
我有鄙介性,好剛不好柔。
勿輕直折劍,猶勝曲全鉤。

Simplified

折剑头

拾得折剑头,不知折之由。
一握青蛇尾,数寸碧峰头。
疑是斩鲸鲵,不然刺蛟虬。
缺落泥土中,委弃无人收。
我有鄙介性,好刚不好柔。
勿轻直折剑,犹胜曲全钩。

Pronunciation

zhē jiàn tóu

shí dé zhē jiàn tóu , bù zhī zhē zhī yóu 。
yī wò qīng shé wěi , shù cùn bì fēng tóu 。
yí shì zhǎn jīng ní , bù rán cì jiāo qiú 。
quē luò ní tǔ zhōng , wěi qì wú rén shōu 。
wǒ yǒu bǐ jiè xìng , hǎo gāng bù hǎo róu 。
wù qīng zhí zhē jiàn , yóu shèng qū quán gōu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.