Traditional

招客

日午微風且暮寒,春風冷峭雪幹殘。
碧氈帳下紅爐畔,試為來嘗一盞看。

Simplified

招客

日午微风且暮寒,春风冷峭雪干残。
碧毡帐下红炉畔,试为来尝一盏看。

Pronunciation

zhāo kè

rì wǔ wēi fēng qiě mù hán , chūn fēng lěng qiào xuě gān cán 。
bì zhān zhàng xià hóng lú pàn , shì wéi lái cháng yī zhǎn kàn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.