Traditional

招蕭處士

峽內豈無人?
所逢非所思。
門前亦有客,相對不相知。
仰望但雲樹,俯顧惟妻兒。
寢食起居外,端然無所為。
東郊蕭處士,聊可與開眉。
能飲滿杯酒,善吟長句詩。
庭前吏散後,江畔路幹時。
請君攜竹杖,一赴郡齋期。

Simplified

招萧处士

峡内岂无人?
所逢非所思。
门前亦有客,相对不相知。
仰望但云树,俯顾惟妻儿。
寝食起居外,端然无所为。
东郊萧处士,聊可与开眉。
能饮满杯酒,善吟长句诗。
庭前吏散后,江畔路干时。
请君携竹杖,一赴郡斋期。

Pronunciation

zhāo xiāo chǔ shì

xiá nèi qǐ wú rén ?
suǒ féng fēi suǒ sī 。
mén qián yì yǒu kè , xiāng duì bù xiāng zhī 。
yǎng wàng dàn yún shù , fǔ gù wéi qī ér 。
qǐn shí qǐ jū wài , duān rán wú suǒ wéi 。
dōng jiāo xiāo chǔ shì , liáo kě yǔ kāi méi 。
néng yǐn mǎn bēi jiǔ , shàn yín cháng jù shī 。
tíng qián lì sàn hòu , jiāng pàn lù gān shí 。
qǐng jūn xié zhú zhàng , yī fù jùn zhāi qī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.