Traditional

招韜光禪師

白屋炊香飯,葷膻不入家。
濾泉澄葛粉,洗手摘藤花。
青芥除黃葉,紅姜帶紫芽。
命師相伴食,齋罷一甌茶。

Simplified

招韬光禅师

白屋炊香饭,荤膻不入家。
滤泉澄葛粉,洗手摘藤花。
青芥除黄叶,红姜带紫芽。
命师相伴食,斋罢一瓯茶。

Pronunciation

zhāo tāo guāng chán shī

bái wū chuī xiāng fàn , hūn shān bù rù jiā 。
lǜ quán chéng gé fěn , xǐ shǒu zhāi téng huā 。
qīng jiè chú huáng yè , hóng jiāng dài zǐ yá 。
mìng shī xiāng bàn shí , zhāi bà yī ōu chá 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.