Traditional

拜表回閑遊

玉珮金章紫花綬,纻衫藤帶白綸巾。
晨興拜表稱朝士,晚出遊山作野人。
達磨傳心令息念,玄元留意遣同塵。
八關凈戒齋銷日,一曲狂歌醉送春。
酒肆法堂方丈室,其間豈是兩般身。

Simplified

拜表回闲游

玉珮金章紫花绶,纻衫藤带白纶巾。
晨兴拜表称朝士,晚出游山作野人。
达磨传心令息念,玄元留意遣同尘。
八关净戒斋销日,一曲狂歌醉送春。
酒肆法堂方丈室,其间岂是两般身。

Pronunciation

bài biǎo huí xián yóu

yù pèi jīn zhāng zǐ huā shòu , zhù shān téng dài bái lún jīn 。
chén xīng bài biǎo chēng zhāo shì , wǎn chū yóu shān zuò yě rén 。
dá mó chuán xīn líng xī niàn , xuán yuán liú yì qiǎn tóng chén 。
bā guān jìng jiè zhāi xiāo rì , yī qū kuáng gē zuì sòng chūn 。
jiǔ sì fǎ táng fāng zhàng shì , qí jiān qǐ shì liǎng bān shēn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.