Traditional

擬古三首(第一首一作長安古意)

龍劍昔藏影,送雄留其雌。
人生阻歡會,神物亦別離。
碧樹感秋落,佳人無還期。
夜琴為君咽,浮雲為君滋。
愛而傷不見,星漢徒參差。
幽居盼天造,胡息運行機。
春葩妍既榮,秋葉瘁以飛。
滔滔川之逝,日沒月光輝。
所貴法乾健,於道悟入微。
任彼聲勢徒,得誌方誇毗。
浮生果何慕,老去羨介推。
陶令何足錄,彭澤歸已遲。
空負漉酒巾,乞食形諸詩。
吾惟抱貞素,悠悠白雲期。

Simplified

拟古三首(第一首一作长安古意)

龙剑昔藏影,送雄留其雌。
人生阻欢会,神物亦别离。
碧树感秋落,佳人无还期。
夜琴为君咽,浮云为君滋。
爱而伤不见,星汉徒参差。
幽居盼天造,胡息运行机。
春葩妍既荣,秋叶瘁以飞。
滔滔川之逝,日没月光辉。
所贵法乾健,于道悟入微。
任彼声势徒,得志方夸毗。
浮生果何慕,老去羡介推。
陶令何足录,彭泽归已迟。
空负漉酒巾,乞食形诸诗。
吾惟抱贞素,悠悠白云期。

Pronunciation

nǐ gǔ sān shǒu ( dì yī shǒu yī zuò cháng ān gǔ yì )

lóng jiàn xī cáng yǐng , sòng xióng liú qí cí 。
rén shēng zǔ huān huì , shén wù yì bié lí 。
bì shù gǎn qiū luò , jiā rén wú huán qī 。
yè qín wéi jūn yān , fú yún wéi jūn zī 。
ài ér shāng bù jiàn , xīng hàn tú cān chà 。
yōu jū pàn tiān zào , hú xī yùn xíng jī 。
chūn pā yán jì róng , qiū yè cuì yǐ fēi 。
tāo tāo chuān zhī shì , rì méi yuè guāng huī 。
suǒ guì fǎ qián jiàn , yú dào wù rù wēi 。
rèn bǐ shēng shì tú , dé zhì fāng kuā pí 。
fú shēng guǒ hé mù , lǎo qù xiàn jiè tuī 。
táo líng hé zú lù , péng zé guī yǐ chí 。
kōng fù lù jiǔ jīn , qǐ shí xíng zhū shī 。
wú wéi bào zhēn sù , yōu yōu bái yún qī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.