Traditional

擬詠懷詩 一

步兵未飲酒。
中散未彈琴。
索索無真氣。
昏昏有俗心。
涸鮒常思水。
驚飛每失林。
風雲能變色。
松竹且悲吟。
由來不得意。
何必往長岑。

Simplified

拟咏怀诗 一

步兵未饮酒。
中散未弹琴。
索索无真气。
昏昏有俗心。
涸鲋常思水。
惊飞每失林。
风云能变色。
松竹且悲吟。
由来不得意。
何必往长岑。

Pronunciation

nǐ yǒng huái shī yī

bù bīng wèi yǐn jiǔ , zhōng sàn wèi dàn qín , suǒ suǒ wú zhēn qì , hūn hūn yǒu sú xīn , hé fù cháng sī shuǐ , jīng fēi měi shī lín , fēng yún néng biàn sè , sōng zhú qiě bēi yín , yóu lái bù dé yì , hé bì wǎng cháng cén ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.