Traditional

擬詠懷詩 三

俎豆非所習。
帷幄復無謀。
不言班定遠。
應為萬裏侯。
燕客思遼水。
秦人望隴頭。
倡家遭強娉。
質子值仍留。
自憐才智盡。
空傷年鬢秋。

Simplified

拟咏怀诗 三

俎豆非所习。
帷幄复无谋。
不言班定远。
应为万里侯。
燕客思辽水。
秦人望陇头。
倡家遭强娉。
质子值仍留。
自怜才智尽。
空伤年鬓秋。

Pronunciation

nǐ yǒng huái shī sān

zǔ dòu fēi suǒ xí , wéi wò fù wú móu , bù yán bān dìng yuǎn , yīng wéi wàn lǐ hóu , yàn kè sī liáo shuǐ , qín rén wàng lǒng tóu , chàng jiā zāo qiáng pīng , zhì zǐ zhí réng liú , zì lián cái zhì jìn , kōng shāng nián bìn qiū ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.