Traditional

擬詠懷詩 九

北臨玄菟郡。
南戍朱鳶城。
共此無期別。
俱知萬裏情。
昔嘗遊令尹。
今時事客卿。
不特貧謝富。
安知死羨生。
懷秋獨悲此。
平生何謂平。

Simplified

拟咏怀诗 九

北临玄菟郡。
南戍朱鸢城。
共此无期别。
俱知万里情。
昔尝游令尹。
今时事客卿。
不特贫谢富。
安知死羡生。
怀秋独悲此。
平生何谓平。

Pronunciation

nǐ yǒng huái shī jiǔ

běi lín xuán tù jùn , nán shù zhū yuān chéng , gòng cǐ wú qī bié , jù zhī wàn lǐ qíng , xī cháng yóu líng yǐn , jīn shí shì kè qīng , bù tè pín xiè fù , ān zhī sǐ xiàn shēng , huái qiū dú bēi cǐ , píng shēng hé wèi píng ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.