Traditional

擬詠懷詩 二

赭衣居傅巖。
垂綸在渭川。
乘舟能上月。
飛幰欲捫天。
誰知誌不就。
空有直如弦。
洛陽蘇季子。
連衡遂不連。
既無六國印。
飜思二頃田。

Simplified

拟咏怀诗 二

赭衣居傅岩。
垂纶在渭川。
乘舟能上月。
飞幰欲扪天。
谁知志不就。
空有直如弦。
洛阳苏季子。
连衡遂不连。
既无六国印。
飜思二顷田。

Pronunciation

nǐ yǒng huái shī èr

zhě yī jū fù yán , chuí lún zài wèi chuān , chéng zhōu néng shàng yuè , fēi xiǎn yù mén tiān , shuí zhī zhì bù jiù , kōng yǒu zhí rú xián , luò yáng sū jì zǐ , lián héng suì bù lián , jì wú liù guó yìn , fān sī èr qǐng tián ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.