Traditional

擬詠懷詩 二一

倐忽市朝變。
蒼茫人事非。
避讒應采葛。
忘情遂食薇。
懷愁正搖落。
中心愴有違。
獨憐生意盡。
空驚槐樹衰。

Simplified

拟咏怀诗 二一

倐忽市朝变。
苍茫人事非。
避谗应采葛。
忘情遂食薇。
怀愁正摇落。
中心怆有违。
独怜生意尽。
空惊槐树衰。

Pronunciation

nǐ yǒng huái shī èr yī

shū hū shì zhāo biàn , cāng máng rén shì fēi , bì chán yīng cǎi gé , wàng qíng suì shí wēi , huái chóu zhèng yáo luò , zhōng xīn chuàng yǒu wéi , dú lián shēng yì jìn , kōng jīng huái shù shuāi ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.