Traditional

擬詠懷詩 五

惟忠且惟孝。
為子復為臣。
一朝人事盡。
身名不足親。
吳起常辭魏。
韓非遂入秦。
壯情已消歇。
雄圖不復申。
移住華陰下。
終為關外人。

Simplified

拟咏怀诗 五

惟忠且惟孝。
为子复为臣。
一朝人事尽。
身名不足亲。
吴起常辞魏。
韩非遂入秦。
壮情已消歇。
雄图不复申。
移住华阴下。
终为关外人。

Pronunciation

nǐ yǒng huái shī wǔ

wéi zhōng qiě wéi xiào , wéi zǐ fù wéi chén , yī zhāo rén shì jìn , shēn míng bù zú qīn , wú qǐ cháng cí wèi , hán fēi suì rù qín , zhuàng qíng yǐ xiāo xiē , xióng tú bù fù shēn , yí zhù huá yīn xià , zhōng wéi guān wài rén ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.