Traditional

擬詠懷詩 八

白馬向清波。
乘冰始渡河。
置兵須近水。
移營喜竈多。
長阪初垂翼。
鴻溝遂倒戈。
的顱於此去。
虞兮奈若何。
空營衛青冢。
徒聽田橫歌。

Simplified

拟咏怀诗 八

白马向清波。
乘冰始渡河。
置兵须近水。
移营喜灶多。
长坂初垂翼。
鸿沟遂倒戈。
的颅于此去。
虞兮奈若何。
空营卫青冢。
徒听田横歌。

Pronunciation

nǐ yǒng huái shī bā

bái mǎ xiàng qīng bō , chéng bīng shǐ dù hé , zhì bīng xū jìn shuǐ , yí yíng xǐ zào duō , cháng bǎn chū chuí yì , hóng gōu suì dǎo gē , dí lú yú cǐ qù , yú xī nài ruò hé , kōng yíng wèi qīng zhǒng , tú tīng tián héng gē ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.