Traditional

擬詠懷詩 十

悲歌度燕水。
弭節出陽關。
李陵從此去。
荊卿不復還。
故人形影滅。
音書兩俱絕。
遙看塞北雲。
懸想關山雪。
遊子河梁上。
應將蘇武別。

Simplified

拟咏怀诗 十

悲歌度燕水。
弭节出阳关。
李陵从此去。
荆卿不复还。
故人形影灭。
音书两俱绝。
遥看塞北云。
悬想关山雪。
游子河梁上。
应将苏武别。

Pronunciation

nǐ yǒng huái shī shí

bēi gē dù yàn shuǐ , mǐ jié chū yáng guān , lǐ líng cóng cǐ qù , jīng qīng bù fù huán , gù rén xíng yǐng miè , yīn shū liǎng jù jué , yáo kàn sāi běi yún , xuán xiǎng guān shān xuě , yóu zǐ hé liáng shàng , yīng jiāng sū wǔ bié ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.