Traditional

擬詠懷詩 十七

日晚荒城上。
蒼茫余落暉。
都護樓蘭返。
將軍疎勒歸。
馬有風塵氣。
人多關塞衣。
陣雲平不動。
秋蓬卷欲飛。
聞道樓船戰。
今年不解圍。

Simplified

拟咏怀诗 十七

日晚荒城上。
苍茫余落晖。
都护楼兰返。
将军疎勒归。
马有风尘气。
人多关塞衣。
阵云平不动。
秋蓬卷欲飞。
闻道楼船战。
今年不解围。

Pronunciation

nǐ yǒng huái shī shí qī

rì wǎn huāng chéng shàng , cāng máng yú luò huī , dū hù lóu lán fǎn , jiāng jūn shū lè guī , mǎ yǒu fēng chén qì , rén duō guān sāi yī , zhèn yún píng bù dòng , qiū péng juàn yù fēi , wén dào lóu chuán zhàn , jīn nián bù jiě wéi ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.