Traditional

擬詠懷詩 十五

六國始咆哮。
縱橫未定交。
欲競連城玉。
翻征縮酒茅。
折骸猶換子。
登爨已懸巢。
壯冰初開地。
盲風正折膠。
輕雲飄馬足。
明月動弓弰。
楚師正圍鞏。
秦兵未下崤。
始知千載內。
無復有申包。

Simplified

拟咏怀诗 十五

六国始咆哮。
纵横未定交。
欲竞连城玉。
翻征缩酒茅。
折骸犹换子。
登爨已悬巢。
壮冰初开地。
盲风正折胶。
轻云飘马足。
明月动弓弰。
楚师正围巩。
秦兵未下崤。
始知千载内。
无复有申包。

Pronunciation

nǐ yǒng huái shī shí wǔ

liù guó shǐ páo xiào , zòng héng wèi dìng jiāo , yù jìng lián chéng yù , fān zhēng suō jiǔ máo , zhē hái yóu huàn zǐ , dēng cuàn yǐ xuán cháo , zhuàng bīng chū kāi dì , máng fēng zhèng zhē jiāo , qīng yún piāo mǎ zú , míng yuè dòng gōng shāo , chǔ shī zhèng wéi gǒng , qín bīng wèi xià xiáo , shǐ zhī qiān zài nèi , wú fù yǒu shēn bāo ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.