Traditional

擬詠懷詩 十六

橫石三五片。
長松一兩株。
對君俗人眼。
真興理當無。
野老披荷葉。
家童掃栗跗。
竹林千戶封。
甘橘萬頭奴。
君見愚公谷。
真言此谷愚。

Simplified

拟咏怀诗 十六

横石三五片。
长松一两株。
对君俗人眼。
真兴理当无。
野老披荷叶。
家童扫栗跗。
竹林千户封。
甘橘万头奴。
君见愚公谷。
真言此谷愚。

Pronunciation

nǐ yǒng huái shī shí liù

héng shí sān wǔ piàn , cháng sōng yī liǎng zhū , duì jūn sú rén yǎn , zhēn xīng lǐ dāng wú , yě lǎo pī hé yè , jiā tóng sǎo lì fū , zhú lín qiān hù fēng , gān jú wàn tóu nú , jūn jiàn yú gōng gǔ , zhēn yán cǐ gǔ yú ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.