Traditional

擬詠懷詩 十四

吉士長為吉。
善人終日善。
大道忽雲乖。
生民隨事蹇。
有情何可豁。
忘懷固難遣。
麟窮季氏罝。
虎振周王圈。
平生幾種意。
一旦沖風卷。

Simplified

拟咏怀诗 十四

吉士长为吉。
善人终日善。
大道忽云乖。
生民随事蹇。
有情何可豁。
忘怀固难遣。
麟穷季氏罝。
虎振周王圈。
平生几种意。
一旦冲风卷。

Pronunciation

nǐ yǒng huái shī shí sì

jí shì cháng wéi jí , shàn rén zhōng rì shàn , dà dào hū yún guāi , shēng mín suí shì jiǎn , yǒu qíng hé kě huō , wàng huái gù nán qiǎn , lín qióng jì shì jū , hǔ zhèn zhōu wáng quān , píng shēng jī zhǒng yì , yī dàn chōng fēng juàn ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.