Traditional

揀貢橘書情

洞庭貢橘揀宜精,太守勤王請自行。
珠顆形容隨日長,瓊漿氣味得霜成。
登山敢惜駑駘力,望闕難伸螻蟻情。
疏賤無由親跪獻,願憑朱實表丹誠。

Simplified

拣贡橘书情

洞庭贡橘拣宜精,太守勤王请自行。
珠颗形容随日长,琼浆气味得霜成。
登山敢惜驽骀力,望阙难伸蝼蚁情。
疏贱无由亲跪献,愿凭朱实表丹诚。

Pronunciation

jiǎn gòng jú shū qíng

dòng tíng gòng jú jiǎn yí jīng , tài shǒu qín wáng qǐng zì xíng 。
zhū kē xíng róng suí rì cháng , qióng jiāng qì wèi dé shuāng chéng 。
dēng shān gǎn xī nú tái lì , wàng què nán shēn lóu yǐ qíng 。
shū jiàn wú yóu qīn guì xiàn , yuàn píng zhū shí biǎo dān chéng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.