Traditional

掛枝兒

露水荷葉珠兒現,是奴家癡心腸把線來穿。
誰知你水性兒多更變:這邊分散了,又向那邊圓。
沒真性的冤家也,隨著風兒轉。

Simplified

挂枝儿

露水荷叶珠儿现,是奴家痴心肠把线来穿。
谁知你水性儿多更变:这边分散了,又向那边圆。
没真性的冤家也,随着风儿转。

Pronunciation

guà zhī ér

lù shuǐ hé yè zhū ér xiàn , shì nú jiā chī xīn cháng bǎ xiàn lái chuān 。
shuí zhī nǐ shuǐ xìng ér duō gēng biàn : zhè biān fēn sàn liǎo , yòu xiàng nà biān yuán 。
méi zhēn xìng dí yuān jiā yě , suí zhuó fēng ér zhuǎn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.