Traditional

掛金索

五更裏,天行還了修行願。
龍虎相交,倒把黃河卷。
半空裏雷聲,鬼神難測辯。
認得元初,本來真頭面。

Simplified

挂金索

五更里,天行还了修行愿。
龙虎相交,倒把黄河卷。
半空里雷声,鬼神难测辩。
认得元初,本来真头面。

Pronunciation

guà jīn suǒ

wǔ gēng lǐ , tiān xíng huán liǎo xiū xíng yuàn 。
lóng hǔ xiāng jiāo , dǎo bǎ huáng hé juàn 。
bàn kōng lǐ léi shēng , guǐ shén nán cè biàn 。
rèn dé yuán chū , běn lái zhēn tóu miàn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.