Traditional

掛金索

齋罷閑行,獨唱無人和。
山裏樵夫,也唱哩**。
上了一個坡。
下了一個坡。
便做高官,也隻不如我。

Simplified

挂金索

斋罢闲行,独唱无人和。
山里樵夫,也唱哩**。
上了一个坡。
下了一个坡。
便做高官,也只不如我。

Pronunciation

guà jīn suǒ

zhāi bà xián xíng , dú chàng wú rén hé 。
shān lǐ qiáo fū , yě chàng li êê。
shàng liǎo yī gè pō 。
xià liǎo yī gè pō 。
biàn zuò gāo guān , yě zhī bù rú wǒ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.