Traditional

掛金索

過了一年,又是添一歲。
每日隨緣,爭甚閑和氣。
可憐韶華,奔走如*指。
莫待臨頭,臘月三十日。

Simplified

挂金索

过了一年,又是添一岁。
每日随缘,争甚闲和气。
可怜韶华,奔走如*指。
莫待临头,腊月三十日。

Pronunciation

guà jīn suǒ

guò liǎo yī nián , yòu shì tiān yī suì 。
měi rì suí yuán , zhēng shèn xián hé qì 。
kě lián sháo huá , bēn zǒu rú ê zhǐ 。
mò dài lín tóu , xī yuè sān shí rì 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.