Traditional

掛金索

奉勸人人,一一聽分訴。
不曉陰陽,怎知修行路。
始初下手,煉就鉛汞體。
自有龜蛇,引入曹溪路。

Simplified

挂金索

奉劝人人,一一听分诉。
不晓阴阳,怎知修行路。
始初下手,炼就铅汞体。
自有龟蛇,引入曹溪路。

Pronunciation

guà jīn suǒ

fèng quàn rén rén , yī yī tīng fēn sù 。
bù xiǎo yīn yáng , zěn zhī xiū xíng lù 。
shǐ chū xià shǒu , liàn jiù qiān gǒng tǐ 。
zì yǒu guī shé , yǐn rù cáo xī lù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.