Traditional

掛金索

聰明君子,一一聽分訴。
甲子天年,看看降真數。
跳出凡籠,一個長生路。
免教閻王,鬼使來勾取。

Simplified

挂金索

聪明君子,一一听分诉。
甲子天年,看看降真数。
跳出凡笼,一个长生路。
免教阎王,鬼使来勾取。

Pronunciation

guà jīn suǒ

cōng míng jūn zǐ , yī yī tīng fēn sù 。
jiǎ zǐ tiān nián , kàn kàn jiàng zhēn shù 。
tiào chū fán lóng , yī gè cháng shēng lù 。
miǎn jiào yán wáng , guǐ shǐ lái gōu qǔ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.