Traditional

掛金索

應仙舉。
汞鉛黑白希夷路。
端的下,苦誌工夫。
晝夜無眠,粗衣淡飯足。
乞化街頭,十方父母。

Simplified

挂金索

应仙举。
汞铅黑白希夷路。
端的下,苦志工夫。
昼夜无眠,粗衣淡饭足。
乞化街头,十方父母。

Pronunciation

guà jīn suǒ

yīng xiān jǔ 。
gǒng qiān hēi bái xī yí lù 。
duān dí xià , kǔ zhì gōng fū 。
zhòu yè wú mián , cū yī dàn fàn zú 。
qǐ huà jiē tóu , shí fāng fù mǔ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.