Traditional

掛金索

無憂慮。
孤雲野鶴無拘束。
草庵內,閑看金書。
窗外林泉,隈山傍水竹。
明月清風,堪為伴侶。

Simplified

挂金索

无忧虑。
孤云野鹤无拘束。
草庵内,闲看金书。
窗外林泉,隈山傍水竹。
明月清风,堪为伴侣。

Pronunciation

guà jīn suǒ

wú yōu lǜ 。
gū yún yě hè wú jū shù 。
cǎo ān nèi , xián kàn jīn shū 。
chuāng wài lín quán , wēi shān bàng shuǐ zhú 。
míng yuè qīng fēng , kān wéi bàn lǚ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.