Traditional

掛金索

養元初。
心猿意馬牢栓住。
六賊盡,不曾貪圖。
杳杳冥冥,昏昏默默處。
湛湛澄澄,性停命住。

Simplified

挂金索

养元初。
心猿意马牢栓住。
六贼尽,不曾贪图。
杳杳冥冥,昏昏默默处。
湛湛澄澄,性停命住。

Pronunciation

guà jīn suǒ

yǎng yuán chū 。
xīn yuán yì mǎ láo shuān zhù 。
liù zéi jìn , bù zēng tān tú 。
yǎo yǎo míng míng , hūn hūn mò mò chǔ 。
zhàn zhàn chéng chéng , xìng tíng mìng zhù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.