Traditional

掛金索

破昏衢。
地雷震動山頭雨。
黃芽長,白雪飛舞。
露灑瓊漿,瑞草滿園圃。
玉蕊紛紛,金花綻吐。

Simplified

挂金索

破昏衢。
地雷震动山头雨。
黄芽长,白雪飞舞。
露洒琼浆,瑞草满园圃。
玉蕊纷纷,金花绽吐。

Pronunciation

guà jīn suǒ

pò hūn qú 。
dì léi zhèn dòng shān tóu yǔ 。
huáng yá cháng , bái xuě fēi wǔ 。
lù sǎ qióng jiāng , ruì cǎo mǎn yuán pǔ 。
yù ruǐ fēn fēn , jīn huā zhàn tǔ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.