Traditional

掛金索

境堪圖。
翺翔雲水縱橫步。
曲江上,飛鳥烏走兔。
虎繞龍蟠,坎離相會聚。
斡轉天關,運動地軸。

Simplified

挂金索

境堪图。
翱翔云水纵横步。
曲江上,飞鸟乌走兔。
虎绕龙蟠,坎离相会聚。
斡转天关,运动地轴。

Pronunciation

guà jīn suǒ

jìng kān tú 。
áo xiáng yún shuǐ zòng héng bù 。
qū jiāng shàng , fēi niǎo wū zǒu tù 。
hǔ rào lóng pán , kǎn lí xiāng huì jù 。
wò zhuǎn tiān guān , yùn dòng dì zhóu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.